Vedtægter

Her kan du læse Ægir´s vedtægter.

LOVE for SPORTSDYKKERKLUBBEN ÆGIR

 

§ 1 Sportsdykkerklubben “ÆGIR”, som er hjemmehørende i Esbjerg kommune, er en upolitisk og ikke kommerciel sammenslutning af sportsdykkere, stiftet den 23-10-1968. § 2 Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (D.S.F), hvis love, vedtægter og sikkerhedsregler er gældende for klubbens og dens medlemmer.

§ 3 Klubbens formål er at fremme sikkerheden samt samarbejdet mellem sportsdykkere og at varetage deres interesser overfor myndigheder og institutioner. Klubben skal, der hvor det er muligt, støtte undervandsarbejder af videnskabelig, kulturel og sportslig art.

§ 4 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance har stemmeret på generalforsamlingen, og kan efter 1 års medlemskab vælges til bestyrelsen. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt i februar/marts. Indkaldelsen skal ske med 21 dages varsel og indeholde dagsorden og revideret regnskab. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse (på lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, på ulige vælges 3).

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleant (vælges kun på ulige år).

9. Eventuelt. Der kan ikke foretages liste valg.

§ 6 Dirigenten der vælges på generalforsamlingen, må ikke være medlem af bestyrelsen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 5 medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. § 5, § 11, § 20 og § 25. Såfremt et medlem fremsætter ønske om det, skal afstemningen foregå skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingen optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen afgjort en sag, kan den ikke ændres på samme.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal også indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest to måneder efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden gælder det samme som for ordinær generalforsamling.

§ 8 Foreningens kontingent og indmeldelsesgebyr, fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves kvartalsvis og inkluderer kontingentet til D.S.F. Æresmedlemmer er kontingent fri.

§ 9 Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling og vælges for to år ad gangen. Revisorerne skal hvert år forud for generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede, driftsregnskab, status og budget gennemgås og forsynes med påtegning. Revisorerne kan ved ønske herom aflægge et uanmeldt besøg ved kassereren om året.

§ 10 Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer, der er stemmeberettiget, er til stede. Og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget er dette vedtaget. Uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 11 Bestyrelsen afgør ethvert tvivlspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

§ 12 Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, som vælges for 2 år af gangen, og repræsenterer klubben i alle forhold. Dennes på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben. Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer samt fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Der skal desuden være én revisor og én revisorsuppleant. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kræves dog en bestyrelsesbeslutning inden formand og kasserer underskriver et dokument eller lignende som har en speciel binding for klubben.

§ 13 Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest, og inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor evt. afgående bestyrelsesmedlemmer overdrager til de nye. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formand eller næstformand er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans / hendes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, protokollen godkendes på næste bestyrelsesmøde og uploades, senest 14 dage herefter, på foreningens hjemmeside, til fri adgang for medlemmerne. Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinjer for disses arbejde. Det påhviler bestyrelsen at holde D.S.F. underrettet om enhver til og afgang af medlemmer, samt ændringer af bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

§ 14 Bestyrelsen fastsætter regler for anvendelsen af klubbens materiale. Skade på eller bortkomst af klubbens materiel skal straks indberettes til bestyrelsen. Ansvaret for klubbens materiel påhviler brugeren. Ved skade på, eller bortkomst af materiale kan bestyrelsen pålægge den ansvarlige at erstatte skaderne såfremt medlemmet har handlet uforsvarligt.

§ 15 Ønsker et medlem en sag forelagt for D.S.F.´s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne til D.S.F. med angivelse af hvad der hidtil måtte være sket i denne sag.

§ 16 Alle oplysninger til pressen eller andre udenforstående om klubbens interne forhold, skal være godkendt af bestyrelsen.

§ 17 Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren skal inden d. 1.2 afgive driftsregnskab fra foregående år og status pr. 31.12 til revisorerne. Driftsregnskab, status og budget forelægges, med revisorernes påtegning, på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 18 Bestyrelsen kan optage en kassekredit på kr. 60.000 i et anerkendt pengeinstitut, til fornødne reparationer og nyanskaffelser. I tilfælde af klubbens opløsning hæfter samtlige klubmedlemmerne procentvis, der som salg af materiel ikke dækker gælden.

§ 19 Optagelse i klubben kan ske som: Aktiv Senior Alder mindst 14 år. Aktiv Junior Som juniormedlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, disse betingelser fastlægges af bestyrelsen. Dagmedlemskab: Der kan tegnes et medlemskab af klubben for en kortere periode, mod betaling af et kontingent. De nærmere betingelser fastsættes af bestyrelsen. Passivt medlemskab: Kan ikke deltage i dykkeraktiviteter, men gerne i sociale aktiviteter. Studerende: Indehaver af et gyldigt studiekort, og som ikke har eller er i gang med at erhverve et dykkercertifikat, kan optages til reduceret kontingent. De nærmere betingelser fastsættes af bestyrelsen. Ingen af de ovennævnte kan optages, såfremt de har et mellemværende med en anden klub under Dansk Sportsdykkerforbund. Æresmedlemmer optages efter indstilling og godkendelse fra generalforsamlingen.

§ 20 Medlemsrettighederne for aktiv Senior, aktiv Junior & Æresmedlemmer tillader: Aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr. Stemmeret til alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance. Valgbare er alle aktive medlemmer, efter 1 års medlemskab. Eksklusionsgrundlag / karantæne. Den der skader sikkerheden eller klubben / forbundets omdømme, kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Medlemmet har krav på at få sagen prøvet ved en generalforsamling, og på at få meddelelsen her om mindst 3 døgn før generalforsamlingen, hvor det har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages på dagsordenen som særskilt punkt. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af vedtægterne. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamling, kan kun genoptages i klubben ved en generalforsamlings beslutning med samme majoritet som ved eksklusionen.

§ 21 Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1.1, 1.4, 1.7, eller 1.10 og at det pågældende medlem ikke er i restance. Når et medlem er i kontingent restance på over 20 dage, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

§ 22 Klubture er arrangementer der foretages i klubbens navn med eller uden klubbens udstyr. På klubture SKAL klubbens og D.S.F. sikkerhedsregler iagttages og der skal medbringes sikkerhedsudstyr.

§ 23 Klubben kan modtage gaver og midler fra myndigheder, firmaer eller enkeltpersoner, når dette ikke må anses for uforligneligt med vor objektivitet.

§ 24 Materialer, der skænkes til eller anskaffes af klubben, skal placeres og vedligeholdes ved bestyrelsens foranledning.

§ 25 For rejser og kurser der foretages i klubbens interesse kan medlemmer få godtgjort de direkte udgifter som de har måttet afholde, såfremt bestyrelsen på forhånd har givet accept hertil.

§ 26 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kæves mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig indkaldes der til en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes hvis 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Hvis dette flertal opnås skal klubbens værdier realiseres, og beløbet indsættes på en konto i mindst 5 år inden for hvilken periode formuen kan hæves med henblik på ny start af

“SPORTSDYKKERKLUBBEN ÆGIR”.

Skulle det ikke være muligt at starte klubben på ny, tilfalder beløbet FISKERI OG SØFARTSMUSEET i Esbjerg. Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2012